• Imprimeix

Pla director

El Pla director sociosanitari (PDSS) és l'instrument d'informació, estudi i proposta mitjançant el qual el Departament de Salut determina les línies directrius per impulsar, planificar i coordinar les actuacions que cal desenvolupar en els àmbits de l'atenció de la salut a persones que necessitin atenció geriàtrica, cures pal·liatives, que pateixin la malaltia d'Alzheimer i altres demències, així com a persones amb altres malalties neurològiques que puguin cursar amb discapacitat.

L'envelliment progressiu de la població catalana associat a l'augment de l'esperança de vida, fan que hi hagi un col·lectiu de població amb necessitats específiques que ha de ser atès de manera preventiva, curativa i/o pal·liativa.

Els problemes de salut i els reptes que suposen l'envelliment i les malalties cròniques evolutives, majoritàriament, incloses en les quatre línies del Pla director sociosanitari, conjuntament amb la necessària implicació de tots els nivells i àmbits assistencials per a la prevenció, el diagnòstic i el tractament, fan essencial el desenvolupament d'estratègies globals, coordinades i integrades en el nostre sistema sanitari. En aquest sentit, el Departament de Salut va crear el Pla director sociosanitari.

El PDSS també treballa coordinadament amb altres programes, com és el cas de les Malalties Minoritàries (MM) i el de Prevenció a Atenció a la Cronicitat (PPAC), per assolir una atenció integral transversal i de qualitat a les persones.

  • Promoure accions de millora en l’atenció a les persones de l’àmbit sociosanitari.
  • Millorar el coneixement de les malalties neurològiques que poden cursar amb discapacitat quant a la freqüència, la distribució en el territori i les necessitats que plantegen per afavorir-ne el diagnòstic i establir mesures de tractament i recursos.
  • Vetllar per l'atenció integral a les persones amb malaltia d’Alzheimer i altres demències.
  • Seguir impulsant les activitats preventives i assistencials per prevenir la malaltia i la discapacitat, retardar la dependència i reduir la morbiditat per tal de promoure l'envelliment saludable.
  • Promoure accions de millora de l’atenció geriàtrica en els diferents nivells assistencials.
  • Continuar la implementació dels objectius per a la millora de l’atenció a les persones amb malaltia crònica avançada i de l'atenció al final de la vida.
  • Promoure l’adaptació de la xarxa sociosanitària als nous reptes que presenta l’abordatge de la cronicitat.
  • Consensuar amb el Departament de Treball , Afers socials i Famílies un model d’atenció de llarga durada.
  • Millorar l’eficiència dels recursos sociosanitaris mitjançant la formació dels professionals, el coneixement clínic, la recerca i la innovació.

El Pla director sociosanitari disposa d'un Consell Assessor i de diversos grups de treball ad-hoc que assessoren al Departament de Salut en les fases successives d'elaboració, implantació, avaluació i actualització del Pla.
El Consell Assessor sociosanitari està format per professionals de diferents àmbits sociosanitaris, col·legis professionals, societats científiques.


Composició del Pla director sociosanitari

Director: Pau Sánchez
Equip: Íngrid Bullich, Carme Ferrando, Gemma Giráldez
Contacte: PDSociosanitari@gencat.cat