• Imprimeix

Línies estratègiques

El Pla director sociosanitari treballa des d’una perspectiva transversal, integral e interdisciplinària per garantir una atenció de qualitat centrada en les persones que necessiten atenció geriàtrica i cures pal·liatives, que pateixen la malaltia d’Alzheimer i altres demències i, també, a persones amb altres malalties neurològiques que poden cursar amb discapacitat.

La metodologia de treball implica la participació de diferents estructures, organitzacions i professionals  que treballen en l’atenció sociosanitària i assessorament tècnic i científic de comissions especifiques d’experts en les diferents àrees d’intervenció del Pla, en la qual participen col·legis de professionals, associacions de pacients i familiars i societats científiques, entre d’altres.

El model d’atenció sociosanitari es basa en que l’atenció sociosanitària ha de ser eficaç i sostenible, prestada per professionals competents. Així  mateix, aquesta atenció ha de disposar de mecanismes d’avaluació com a dinamitzadors de la millora contínua de la qualitat.

El Pla director sociosanitari treballa el període 2016-2020 amb les següents prioritats:

- Adequar l’atenció sense internament dels centres sociosanitaris a l’atenció dels pacients amb malaltia complexa.

Algunes de les accions que es plantegen són la reorientació parcial de l’activitat dels hospitals de dia sociosanitaris i la potenciació de l’activitat de suport dels equips d’avaluació interdisciplinària ambulatoris (EAIA) a l’atenció primària.

- Reorientat l’activitat de les unitats funcionals sociosanitàries (UFISS) cap a la prevenció de síndromes geriàtriques i a la proactivitat.

Inclou la redefinició del rol de les Unitats funcionals sociosanitàries  (UFISS) en l’atenció als pacients crònics hospitalitzats, així com la seva intervenció en els serveis d’urgències.

- Revisar el mapa de serveis sociosanitaris de Catalunya en funció dels nous objectius estratègics.

Avaluació de necessitats i proposta d’adequació de recursos de mitjana estada, de llarga estada, d’atenció ambulatòria i de suport.

- Promoure accions en els diferents col·lectius susceptibles de ser atesos a la xarxa.

Elaboració i implementació de plans i programes específics per a la millora de l’atenció a les persones amb patologies neurodegeneratives, malaltia d’Alzheimer i altres demències.

També inclou el model organitzatiu d’atenció integral a la població adulta i infantil i juvenil amb necessitats pal·liatives i en situació de final de vida.

Consensuar un document sobre el dany cerebral adquirit amb els professionals de la xarxa i centre de referència per definir els criteris de derivació a les unitats sociosanitàries, treballar material específic per les famílies i establir mecanismes de coordinació entre els professionals.

- Impulsar la incorporació del coneixement clínic.

Implementació de cursos de formació en matèria sociosanitària per a professionals de diferents àmbits assistencials i foment del coneixement de la recerca i publicacions elaborades per professionals de l’àmbit sociosanitari.

Suport a la xarxa XARESS: estructura de col·laboració (xarxa) entre centres de recerca i institucions sociosanitàries per a la creació d’un repositori de dades (Conjunt Mínim de Dades, CMBD) que permetin una millora en el coneixement de la població atesa, el seu seguiment i, conseqüentment, una millora de la qualitat assistencial en les institucions sociosanitàries.

- Promoure la prevenció de la discapacitat en persones fràgils.

Treball conjunt del PDSS, PPAC, PIAISS i Salut Pública que inclou la definició i la implementació del model d’atenció a la fragilitat en els diferents territoris en base a bones pràctiques de cribatge i l’atenció a les persones fràgils amb l’objectiu de prevenir la discapacitat.

- Millorar l’ús i el coneixement dels sistemes d’informació de la xarxa i dels recursos sociosanitaris.

Difusió dels resultats de l’anàlisi dels diferents registres de què disposa el Departament de Salut en l’àmbit sociosanitari i definició del quadre de comandament del Pla director sociosanitari que ajudi en la presa de decisions de polítiques sociosanitàries.

- Adaptar els sistemes de compra de serveis sociosanitaris.

Inclou la revisió i proposta de nous sistemes de pagament i compra de serveis en cadascuna de les línies sociosanitàries vinculades a resultats i optimització dels recursos.

- Potenciar les bones pràctiques de l’àmbit sociosanitari.

Inclou la implementació d’estratègies de prevenció de la discapacitat iatrogènica durant l’hospitalització de persones amb fragilitat i la difusió i implantació de programes d’ortogeriatria, entre d’altres.

També engloba la implementació de programes de vigilància de la infecció nosocomial en els centres sociosanitaris.

- Potenciar la utilització de les TIC

Inclou accions que facilitin la utilització de la història compartida de Catalunya a tots els centres i recursos sociosanitaris.

- Garantir la capacitació dels professionals de la xarxa sociosanitària

Proposta per disposar de professionals amb expertesa, metges i infermeres especialitzats o amb capacitació sociosanitària.

- Avaluació qualitativa de l’atenció sociosanitària

Inclou la definició d’indicadors d’avaluació i la realització de l’avaluació externa de qualitat juntament amb el CatSalut, amb la finalitat de conèixer la situació actual de l’àmbit sociosanitari i fer propostes d’accions de millora pertinents.

- Participar en les Estrategias del Sistema Nacional de Salud

Planificar i implementar polítiques sanitàries a nivell estatal d’aquelles malalties prevalents de gran càrrega social i econòmica, mitjançant la participació en els Comitès Institucionals de les Estrategias del Sistema Nacional de Salud vinculades a les quatre línies estratègiques del pla director sociosanitari.

Les línies estratègiques pel 2017-2019

1. Atenció a la gent gran

    1.1. Pla de prevenció de la discapacitat en persones grans fràgils
    1.2. Prevenció de complicacions de l’hospitalització en la gent gran

2. Cures pal·liatives i atenció al final de la vida

    2.1. Model organitzatiu d’atenció integral del final de vida
    2.2. Promoure algun suport a la dependència en persones tributàries d’atenció pal·liativa

3. Malaltia d’Alzheimer i altres demències

4. Malalties neurològiques que poden cursar amb discapacitat

    4.1. "Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud”
    4.2. Continuïtat assistencial en el dany cerebral

5. Línies d’actuació transversals de la xarxa sociosanitària

    5.1. Pla d’actuació per a la infecció relacionada amb l’atenció sanitària en els centres sociosanitaris
    5.2. Avaluació externa de qualitat dels centres sociosanitaris de Catalunya
    5.3. Recomanacions d’indicadors de llits en base poblacional de convalescència-postaguts
    5.4. Sistema pagament de convalescència-postaguts
    5.5. Avaluació de l’activitat de subaguts
    5.6. Hospital de dia. Reordenar l’activitat assistencial per processos o programes terapèutics
    5.7. Avaluar nou sistema de pagament

Data d'actualització:  11.10.2017