• Imprimeix

Pla director

mandala salut mental

El Pla director de salut mental i addiccions (PDSMiA) de l’any 2006 va definir un model d’atenció a la salut mental amb una visió àmplia del conjunt del sistema de salut i propostes àmplies que incloïen aspectes de promoció i prevenció, tractament, rehabilitació i inserció social i laboral de les persones afectades.

El Pla de salut de Catalunya 2016-2020 vol donar un impuls clar i decidit al desplegament del model d’atenció comunitària en salut mental, que culminen en la formulació de les Estratègies de Salut Mental 2017-2020. Les propostes es basen en els objectius i propostes del Pla d’acció europeu per la salut mental 2013-2020 de l’OMS (Turquia, 2013) així com en els principis de l’Acció conjunta per la salut mental i el benestar pactat per la regió europea. Aquests principis i propostes són els següents:

1.    Visió àmplia de salut pública, basada en un enfocament poblacional, que te en  compte les característiques socioeconòmiques i culturals. Contempla la promoció de la salut i prevenció de la malaltia i el tractament en totes les etapes de la vida, amb especial èmfasi a la intervenció precoç.

2.    Enfocament multisectorial del conjunt de govern, amb una visió integrada i integral de l’atenció a les persones i amb el desplegament de polítiques transversals.

3.    Promoció d’un abordatge ètic basat en els drets humans, que previngui l’estigmatització, la discriminació i l’exclusió social.

4.    Desenvolupament d’un enfocament basat en la comunitat, de qualitat, orientat a la recuperació i a la inclusió social, que se centri en les intervencions assistencials en les fortaleses i les capacitats de les persones.

5.    Apoderament i participació dels moviments en primera persona, les famílies i les seves organitzacions en el desenvolupament i l’adaptació dels serveis a l’atenció centrada en les necessitats de les persones.

6.    Participació dels professionals, enfortiment de la seva iniciativa en la innovació, l’adaptació i el desenvolupament de la xarxa d’atenció, que fomenti el desenvolupament professional, la formació continuada, la recerca i la innovació.

7.    Garantia que les polítiques i les accions es fonamentin en una evidència sòlida basada en la recerca i el coneixement de bones pràctiques.

 

S’han definit les línies estratègies prioritzades i els objectius de cadascuna, així com les propostes d’accions que impulsar el desplegaments dels programes comunitaris i una cartera de servei equitativa per tot el territori català. Un aspecte clau és un nou model organitzatiu i d’integració territorial de tots dispositius i serveis (preventiu, proactiu, transversal, integrat, participatiu i comunitari).

Aquesta visió integradora del nou model organitzatiu ha requerit la definició d’unes estratègies lligades al desenvolupament de la promoció i la protecció de la salut mental, la prevenció dels trastorns mentals i les addiccions, la millora de l’atenció a la salut mental i les addiccions en l’atenció primària de salut (APS), l’orientació de la cartera de serveis de l’atenció especialitzada a l’atenció comunitària i la promoció d’una organització funcional integrada de les xarxes d’atenció. Només així el nou model pot garantir l’atenció integral i integrada de la persona des dels diferents dispositius implicats, tant sanitaris com no sanitaris.

El model d’atenció comunitària en salut mental posa la persona com a centre i es basa en una valoració integral de les seves necessitats i una atenció integrada dels recursos socials, de salut, de salut mental, sociosanitaris, residencials, educatius, etc., per assolir una atenció accessible, de qualitat, eficient, sostenible i amb equitat territorial, que permeti anar més enllà del paradigma de la recuperació i en faciliti la inclusió comunitària.

El Departament de Salut ha constituït un grup impulsor format per professionals i representants del PDSMiAd i el CatSalut amb l’encàrrec de formular una nova estratègia amb l’horitzó 2020. Per aconseguir el màxim consens amb el sector, es va organitzar una jornada de treball, el 7 d’octubre del 2016, amb una àmplia representació dels professionals, les societats científiques, les entitats patronals, els moviments en primera persona, associacions de familiars i professionals d’altres departaments. Es van formar diferents grups de treball per debatre les propostes i incorporar la visió dels diferents col·laboradors i es van recollir les aportacions i consideracions. El document final va ser aprovat pel Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions en data 3 d’abril del 2017.

 

Data d'actualització:  26.10.2017