• Imprimeix

Línies estratègiques

v

El Departament de Salut ha constituït un grup impulsor format per professionals i representants del PDSMiAd i el CatSalut amb l’encàrrec de formular una nova estratègia amb l’horitzó 2020. Per aconseguir el màxim consens amb el sector, es va organitzar una jornada de treball, el 7 d’octubre del 2016, amb una àmplia representació dels professionals, les societats científiques, les entitats patronals, els moviments en primera persona, associacions de familiars i professionals d’altres departaments. Es van formar diferents grups de treball per debatre les propostes i incorporar la visió dels diferents col·laboradors i es van recollir les aportacions i consideracions. El document final va ser aprovat pel Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions en data 3 d’abril del 2017.

Les estratègies prioritàries en salut mental i addiccions pel període 2017-2020, s’han  elaborat conjuntament pel Pla director de salut mental i addiccions i el Servei Català de la Salut (CatSalut), i pretenen donar resposta a l’objectiu del Pla de salut de Catalunya 2016-2020 d’impulsar el desplegament d’un model d’atenció comunitària en l’àmbit de la salut mental i les addiccions. Així mateix, formula les estratègies que s’adoptaran els propers anys a Catalunya, en coherència amb les polítiques europees i amb diferents plans interdepartamentals del Govern de la Generalitat: Pla interdepartamental de salut pública (PINSAP), Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS) i Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions.

L1. Promoció i prevenció

 • Millorar la cobertura i orientació del programa de “Salut i Escola”.
 • Desenvolupar intervencions preventives per a la població infantil i juvenil vulnerable.
 • Realitzar accions específiques de prevenció de suïcidi.
 • Desplegar els programes de promoció i prevenció en l’àmbit de les addiccions a tot el territori.
 • Desplegament d'unitats funcionals territorials d'atenció integrada per població infantil.

L2. Drets de les persones i participació

 • Intervencions de lluita contra l’estigma en els serveis sanitaris.
 • Promoure els programes de suport entre iguals.
 • Desenvolupar les bones pràctiques per tendir a la “contenció 0”.
 • Fomentar l’enfocament de l’Atenció Centrada en la Persona i document de Voluntats anticipades.
 • Fomentar la participació de les persones afectades en el diferents òrgans  del Departament de Salut i territorials.

L3. Atenció basada en la comunitat

 • Actualitzar la cartera de serveis de CSMIJ i HDIJ prioritzant l’atenció a les persones amb TMG.
 • Implantar a tot el territori l'atenció a la Psicosi Incipient.
 • Actualitzar i desplegar la cartera de serveis del CAS.
 • Culminar el desplegament dels Serveis de Rehabilitació comunitària.
 • Finalitzar el desenvolupament de serveis de gestió de casos (PSI) i ampliar a població adolescent.

L4. Millorar condicions en la pràctica clínica i formació

 • Afavorir un nou equilibri interprofessional dels equips assistencials.
 • Adequar l’oferta de places de formació d’especialistes.
 • Elaborar propostes específiques de la formació d’especialistes.
 • Impuls de la participació activa dels professionals.
 • Evitar la variabilitat no justificada amb l’impuls d’accions basades en l’evidència i les bones pràctiques.

L5. Garantir atenció integrada a la salut física i mental

 • Generalitzar a tot el territori la cartera de serveis de SM i Ad en l’APS
 • Incorporar de manera efectiva la vigilància a la salut física de les persones amb trastorns mentals greus.
 • Establir en cada territori un Pla de desenvolupament d’alternatives a la hospitalització convencional i d’atenció domiciliària.
 • Atendre els col·lectius especialment vulnerables.
 • Integració de l’atenció a la SM i les addiccions
 • Garantir l’atenció a les urgències i hospitalització d’aguts als hospitals generals

L6. Integració de serveis sanitaris i no sanitaris

 • Donar suport a les accions del Pla d’Atenció Integral a les persones amb TM i Addiccions pel període 2017-2019.
 • Impulsar les accions necessàries per elaborar el Pla conjunt per la reconversió de la mitjana i llarga estada psiquiàtrica.
 • Impulsar una planificació integrada dels serveis sanitaris i socials (Atles integral de serveis de salut mental)

L7. Elements de suport al canvi

 • Actualitzar els criteris de planificació sanitària en base al model d’atenció. (mapa sanitari)
 • Disposar d’un Pla d’Avaluació ( Macro, meso i micro)
 • Pla Operatiu d’implantació territorial (Plans Estratègics de las Regions Sanitàries).
 • Nou model de finançament
 • Implantar el Sistema d’Informació Sanitària (CMBD) en totes les línies de servei
 • Elaborar un Quadre de Comandament Integral.
 • Afavorir l’ús compartit de la informació clínica.
 • Acreditació de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions.
 • Promoure la implicació del lideratge clínic integrat (comissió territorial de líders clínics).
 • Realitzar un pla estratègic de recerca i innovació en salut mental.
 • Plans estratègics de les EEPP alineats amb les estratègies del DS.
 • Promoure aliances estratègiques entre EEPP.
Data d'actualització:  26.10.2017