• Imprimeix

Marc de treball

El Pla director de les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor es va iniciar el 2008 amb els objectius de millorar l'atenció de les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor i establir un model assistencial orientat a les necessitats de la població, d'acord amb els principis d'equitat, eficiència, sostenibilitat i satisfacció dels ciutadans.

Des de l'inici es va portar a terme una anàlisi de la situació d'aquestes malalties a partir de la visió dels ciutadans i la valoració de l'activitat assistencial i la incapacitat que generen, que va contribuir a definir-ne les línies estratègiques. A finals de 2008 i sobretot durant el 2009 es van posar en marxa grups de treball amb professionals experts per tractar aquestes línies i proposar accions de millora.

El Pla director de les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor disposa d'un marc de treball com a referència basat en:

Eixos estratègics per a la millora dels resultats

Equitat, eficiència, seguretat, sostenibilitat i satisfacció dels ciutadans amb els serveis

Els principis que orienten les polítiques de salut i de serveis del sistema públic de salut de Catalunya són l'equitat, l'eficiència, la seguretat, la sostenibilitat i la satisfacció dels ciutadans amb els serveis. En la planificació de serveis, aquests principis es tradueixen en tres elements clau: l'accessibilitat en els diversos components (territorial, temporal, social i cultural), la qualitat en el resultat i en el procés d'atenció, i el cost de les intervencions que cal dur a terme en els diferents tipus de serveis. L'exercici de definició de criteris i la discussió de les propostes de desplegament i adequació dels recursos es basen en la interrelació d'aquests elements, de manera que l'atenció es pugui donar al més a prop possible del domicili de les persones afectades, en el moment oportú, sense que es produeixin desigualtats entre grups de població i territoris, però garantint la màxima qualitat possible i l'alternativa més eficient.

Equitat en l'accés

L'atenció a les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor està garantida a tot el territori. Tot i això, s'observen importants diferències en la presència i el tipus de professionals implicats, fragmentació del procés assistencial, manca de coordinació entre els professionals i nivells assistencials, i iniquitat territorial per dificultats en l'accés a determinats dispositius en funció del lloc de residència. Cal tenir present que es tracta d'un grup de malalties que afecta amb més freqüència les classes socials desafavorides i especialment les dones, per la qual cosa cal assegurar la màxima eficiència dels serveis més pròxims a tots els ciutadans, especialment en temes de promoció i prevenció, i implicar-hi els professionals més propers a l'atenció de la població.

Es preveu millorar l'accessibilitat per tal de proporcionar les mateixes condicions i oportunitats de rebre els serveis de prevenció, diagnòstic i tractament a tots els ciutadans i assegurar, a més, una atenció homogènia i coordinada entre els diferents nivells assistencials, professionals i proveïdors del territori.

Qualitat i seguretat

L'atenció a les malalties reumàtiques requereix una organització específica que permeti simplificar i coordinar els processos per oferir serveis de prevenció i d'atenció de qualitat en entorns senzills, segurs i propers a la ciutadania.

Els elements rellevants són:

  • Coordinació al llarg dels processos per tal de garantir la continuïtat assistencial en el temps i els serveis prestats, prenent de referència i com a eix central els ciutadans i les seves necessitats.
  • Atenció multidisciplinària, per oferir el millor coneixement disponible en l'atenció, basada en l'evidència científica i la competència professional i integrada en el sistema sanitari.

Efectivitat i eficiència

La transferència de l'evidència científica a la pràctica clínica contribueix a l'efectivitat en l'atenció. A més, incrementa el coneixement especialitzat en la prevenció i la pràctica clínica, aporta els avenços terapèutics i una organització específica. És necessari, per tant, desenvolupar estratègies i mètodes que apropin els avenços a la pràctica per a una atenció tan efectiva com sigui possible. Cal també evitar la utilització de determinades tecnologies diagnòstiques i terapèutiques poc justificades, superades per altres de més recents, i que poden tenir efectes indesitjables a curt i llarg termini.

També és essencial la utilització de criteris de cost-efectivitat, per tal d'obtenir el millor benefici en salut a un cost socialment sostenible. En aquest context, l'eficiència en l'atenció a les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor ha de ser una característica tant per a una atenció de qualitat com per a la utilització dels recursos sanitaris.

Avaluació

És l'element que permet conèixer els resultats assolits pel sistema sanitari, tant en una perspectiva poblacional com clínica, així com identificar àmbits per millorar i donar suport a la presa de decisions.

És necessari desenvolupar, mantenir i incrementar sistemes d'informació per a l'avaluació de l'atenció a les malalties reumàtiques, especialment en l'avaluació de resultats amb rellevància clínica. Per això, s'han definit una sèrie d'indicadors que permetran avaluar l'efecte dels canvis proposats sobre l'eficiència dels serveis i sobre els resultats de salut.

Àrees de treball prioritàries

En el marc dels objectius generals definits pel Pla director, s'han constituït grups de treball per línies estratègiques relacionades amb processos prevalents. Els grups de treball han estat formats per més de cent persones expertes en els diferents àmbits específics que s'han tractat, la majoria designades per les societats científiques de les especialitats relacionades amb l'atenció a les patologies de l'aparell locomotor. Al capdavant de cada grup de treball hi ha hagut una o dues persones responsables amb les funcions de dirigir i coordinar el grup, de fixar el pla de treball i elaborar la proposta d'actuacions d'acord amb el calendari de treball determinat pel plenari. S'ha comptat també amb un grup de treball de les associacions de persones afectades de diferents malalties reumàtiques, que han elaborat propostes sobre l'organització dels serveis de salut i sobre el paper de les associacions de pacients.

Les línies prioritzades en què ha treballat el Pla director han estat enfocades a aspectes clínics relacionats amb l'atenció de la lumbàlgia, l'artrosi, l'osteoporosi, la fibromiàlgia, les artritis cròniques i l'espatlla dolorosa; així com a aspectes relacionats amb un nou model d'atenció a oferir, i a aspectes de formació, tecnologia i recerca.

Model assistencial integrat per a les malalties de l'aparell locomotor

El Pla director aposta per l'ampliació del compromís sanitari als àmbits de la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, l'increment dels elements d'integració i coordinació entre els diferents professionals, la millora de l'eficiència dels serveis que presten una atenció especialitzada, i la correcció progressiva dels desequilibris existents, per tal de possibilitar una atenció equitativa a tot el territori.

La planificació de serveis que es proposa s'ha de desenvolupar a cada regió sanitària i a cada Govern Territorial en Salut en particular, en funció dels pactes territorials d'accessibilitat i resolució, tot concretant quin és el paper de cada nivell assistencial, quines són les funcions de les diferents especialitats tot equilibrant l'activitat mèdica i quirúrgica, i quines relacions s'han de produir entre els diferents dispositius assistencials.

Criteris de planificació sobre l'oferta i la demanda

La reordenació de serveis s'ha de fer en cada àmbit territorial definit o GTS i ha d'involucrar els equips d'atenció primària i hospitalaris corresponents, i els diferents proveïdors existents, per arribar a un mecanisme integrat de relació entre ells, amb pactes de cartera de serveis, de criteris de derivació i gestió per processos, pactats i consensuats entre els diferents protagonistes.

El Pla proposa que tots els GTS disposin també d'una unitat funcional de l'aparell locomotor en la qual es coordinin les quatre especialitats que l'han de conformar, com són cirurgia ortopèdica i traumatologia, reumatologia, rehabilitació física i les unitats de dolor, per a aquelles malalties o processos clínics prevalents que les quatre especialitats comparteixen. Aquestes unitats hauran de tenir una implantació a l'hospital de referència de l'àrea, o ser el resultat de pactes territorials entre proveïdors de territoris veïns en zones menys poblades. Això s'ha de traduir en un progressiu equilibri en la freqüentació a les diferents especialitats en els diferents GTS, que reflectirà una atenció més propera i equitativa a tot el territori.

Data d'actualització:  24.10.2011