• Imprimeix

Línies estratègiques

El Pla director proposa una sèrie de mesures orientades a la millora de l’atenció dels pacients a través del Model assistencial del Pla director basat en l’increment de la resolució de l’atenció primària, l’ordenació de l’atenció especialitzada en Unitats funcionals i l’assoliment d’objectius compartits a nivell territorial.

 • Objectiu:
  • Millorar la qualitat de vida dels pacients amb artrosi de genoll i/o de maluc
    
 • Actuacions:
  • Projecte en artrosi de genoll i maluc: Mesures esglaonades multidisciplinars
 • Objectius:
  • Implantar intervencions adreçades a la prevenció secundària de fractures osteoporòtiques (persones amb una fractura prèvia)
  • Millorar l’atenció de la fractura de maluc

 • Actuacions:
  • Projecte en artrosi de genoll i maluc: Mesures esglaonades multidisciplinars
  • Projecte APROP (Atenció i PRevenció de l’Osteoporosi)
  • Millora del maneig del pacient ingressat per fractura de coll de fèmur
 • Objectius:
  • Disminuir el temps entre l’aparició del primer símptoma i el diagnòstic d´artritis reumatoide a una unitat especialitzada mitjançant un programa de formació específic par a metges referents d’AP

 • Actuacions:
  • Pla de formació teòric i pràctic per a metges d'AP en detecció d'artritis d'inici
  • Difondre i implementar la necessitat de tenir un dispositiu d’atenció específic per l’artritis reumatoide
 • Objectius:
  • Posar a disposició dels professionals d’atenció primària, metges i infermeres, diferents activitats formatives e patologia no traumàtica de l’aparell locomotor

 • Actuacions:
  • Formació en patologia de l’aparell locomotor
  • Formació en espatlla dolorosa
  • Formació per infermeria d'AP en hàbits de dieta, exercici i mesures preventives en osteoporosi
  • Formació en patologia de l’aparell locomotor
 • Objectius:
  • Implementar a tot el territori el Model assistencial del Pla director basat en la millora de la resolució de l’atenció primària, l’ordenació de l’atenció especialitzada en Unitats funcional i l’assoliment d’objectius compartits a nivell territorial

 • Actuacions:
  • Incorporar les infermeres en la prevenció i l’atenció de les malalties de l’aparell locomotor en els centres d’AP
  • Facilitar l’activitat de fisioteràpia bàsica emmarcada en l’àmbit d’AP
  • Estendre el model de consultoria presencial que desenvolupa l’especialitat de reumatologia a nivell d’AP
  • Organitzar les Unitats funcionals d’aparell locomotor entre les diferents especialitats mèdiques i altres professions relacionades amb l’aparell locomotor
  • Pactar objectius assistencials i de salut comuns entre AP i atenció especialitzada per a determinats processos i patologies a nivell territorial
  • Definir i consensuar la gestió per processos compartida entre AP i atenció especialitzada, per a determinades patologies prevalents com l’artrosi, el mal d’esquena, l’osteoporosi, l’espatlla dolorosa i la fibromiàlgia