Les malalties reumàtiques són el problema de salut crònic més prevalent de la població catalana. L’activitat relacionada amb aquestes malalties ocupa al voltant d’un 30% del temps assistencial dels metges d’atenció primària (AP), i anualment ocasiona uns 130.000 contactes hospitalaris convencionals i prop de 240.000 procediments quirúrgics (2015). És la primera causa d’ingrés en alguns recursos sociosanitaris i representa el 60% de l’activitat de rehabilitació ambulatòria i domiciliària contractada pel CatSalut. També es la primera causa d’incapacitats temporals i de dies laborals perduts.