• Imprimeix

Pla director

El Pla director d'oncologia és un instrument que determina les línies directrius per impulsar, planificar, coordinar i avaluar les actuacions del Departament de Salut en l'àmbit de la prevenció, el tractament i la rehabilitació de les malalties oncològiques i la recerca en oncologia.

La tendència evolutiva del càncer a Catalunya mostra un increment a l’entorn del 20% de casos entre el 2010 i el 2020, en bona part atribuïbles a l'envelliment de la població catalana. Un altre factor explicatiu d’aquest creixement és l'impacte del tabaquisme en les dones, com demostra l'augment del càncer de pulmó i altres tumors relacionats amb el tabac. Aquest impacte, juntament amb la millora de la supervivència, els avenços de la recerca oncològica i la prevenció, així com la necessitat d’adaptar les organitzacions assistencials als nous reptes plantejats, fa necessari establir nous objectius del Pla contra el càncer.

Objectius

La finalitat del Pla director d’oncologia és la de reduir l’impacte de la malaltia en la nostra societat:

  • Reduir la incidència del càncer i la mortalitat que hi està associada.
  • Millorar l'accessibilitat al diagnòstic precoç i al tractament apropiat.
  • Millorar la qualitat de vida al llarg de tot el procés oncològic: prevenció, diagnòstic, tractament, seguiment i cures pal·liatives.
  • Millorar la informació als ciutadans, professionals, gestors i polítics.

 

Aquesta finalitat es concreta en accions centrades en les estratègies clàssiques de prevenció primària, cribratge, atenció oncològica (diagnòstic i tractament), cures pal·liatives  sistemes d’informació i recerca.

 

Organització

El Pla director d’oncologia s’organitza en l’estructura següent: la direcció del Pla i el Consell Assessor, en els termes que preveu el Decret 27/2006, de 28 de febrer, pel qual es creen el Pla director d’oncologia i el seu Consell Assessor, modificat pel Decret 140/2012, de 30 d’octubre, pel qual es modifiquen els decrets de creació dels plans directors d’oncologia, de malalties de l’aparell circulatori, de salut mental i addiccions i sociosanitari i dels consells assessors respectius, i es deroga el Decret 29/2006, de 28 de febrer, pel qual es crea el Pla director de recerca en ciències de la salut i el seu Consell Assessor.