• Imprimeix

Línies estratègiques

El Pla director d’oncologia planteja una sèrie d'objectius i propostes d’actuació per continuar millorant la qualitat de l’atenció oncològica, la prevenció del càncer i la coordinació assistencial, evitar la duplicació de recursos, consolidar la recerca epidemiològica i clínica, i enfortir els serveis d'atenció oncològica per poder competir en un entorn europeu.

Cribratge de càncer de mama:

 • Garantir i millorar la qualitat del Programa i reduir la variabilitat
 • Facilitar informació a les dones i als professionals

Cribratge de càncer de coll uterí:

 • Revisar el protocol de cribratge per adaptar-lo al nou coneixement científic i a les noves possibilitats tècniques
 • Millorar la participació en el cribratge i el manteniment dels intervals entre cribratges, particularment entre les dones que no se’n fan

Cribratge de càncer de còlon i recte:

 • Assolir una cobertura del 100% de la població diana en 2 anys. Augmentar de forma progressiva, fins al 60%, la participació de persones convidades
 • Actualitzar el document de criteris mínims comuns del Programa a partir de l'experiència assolida fins ara en relació amb la prova immunològica i els criteris d'invitació i seguiment posterior.
 • Millorar el diagnòstic ràpid del càncer
 • Potenciar l’atenció primària i el seu paper en la millora del diagnòstic i la cura del pacient oncològic
 • Millorar del procés diagnòstic del càncer i l'accés a la seva informació
 • Garantir l’accés dels pacients a un tractament oncològic de qualitat
 • Augmentar la coordinació clínica i l'avaluació de resultats sanitaris
 • Potenciar la coordinació en l’atenció del càncer
 • Millorar l’atenció després del tractament i el seguiment dels pacients a llarg termini
 • Reforçar el paper del pacient
 • Ampliar les variables recollides sistemàticament en els registres de càncer poblacionals existents a Catalunya
 • Establir el registre poblacional de càncer de les terres de Lleida
 • Establir el registre poblacional de Catalunya per a infants (0-14 anys), adolescents (15-20 anys) i adults joves (20-24 anys),
 • Realitzar amb periodicitat biennal auditories clíniques dels procediments i tumors inclosos en les instruccions de terciarisme oncològic.
 • Establir un sistema d'informació específic per registrar els casos de càncer de mama i colorectal per avaluar l'impacte del cribratge de càncer
 • Realitzar una avaluació periòdica dels temps des de la sospita diagnòstica fins a l’inici del tractament del càncer.
 • Analitzar la utilització dels tractaments amb radioteràpia i quimioteràpia i el seu impacte econòmic
 • Adequar els circuits per tal de facilitar, en condicions adequades, la participació del nombre màxim de malalts en estudis clínics innovadors.
 • Potenciar la gestió i distribució de recursos lligats a la investigació clínica i translacional amb els corresponents dispositius sanitaris i instituts sanitaris acreditats.