• Imprimeix

Què és?

El Pla director de malalties de l'aparell respiratori (PDMAR) és l'instrument mitjançant el qual el Departament de Salut determina les línies directrius per impulsar, planificar, coordinar i avaluar les actuacions que cal desenvolupar en l'àmbit de la promoció de la salut de les malalties de l'aparell respiratori, la prevenció, el tractament i la rehabilitació, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones afectades.

Missió

Millorar l'atenció a les malalties respiratòries mitjançant la reordenació de recursos i accions de promoció de la salut, prevenció de les malalties, diagnòstic precoç, tractament adequat i rehabilitació sota una perspectiva territorial, de condició social i de gènere equitativa i sostenible, per tal de reduir-ne l'impacte sobre la salut de la població.

Objectius

El Pla director de malalties de l'aparell respiratori neix amb el propòsit de contribuir a l'assoliment dels objectius de salut i a la disminució de risc que ha formulat el Pla de salut de Catalunya per a l'any 2010. Així doncs, el Pla director de malalties de l'aparell respiratori neix com a resultat de l'operativització d'un dels objectius fixats pel Pla de salut de Catalunya a l'horitzó 2010. En aquest sentit, el Pla director fa seus els objectius següents:

  • Reduir la mortalitat per grip, malaltia infecciosa aguda de l'aparell respiratori i pneumònia en un 10 % entre la població de seixanta anys i més.
  • Reduir la mortalitat per malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) entre la població de més de quaranta anys en un 10 %.
  • Fomentar estils de vida saludables, especialment entre els pacients amb MPOC, la cessació tabàquica i l'activitat física.
  • Desenvolupar a l'atenció primària accions per a la detecció i el tractament del tabaquisme, per a la vacunació antigripal i antipneumocòccica en la població de risc.
  • Detectar i tractar precoçment l'MPOC i l'asma en tots els nivells assistencials.
  • Promoure circuits clars i àgils per a la indicació i el seguiment de l'oxigenoteràpia domiciliària.
  • Establir mesures de coordinació entre l'hospital i l'atenció primària per al seguiment i el control de l'MPOC per tal de donar una resposta integral a les necessitats dels pacients.
  • Reduir la variabilitat de la pràctica clínica en l'agudització de l'MPOC.
  • Impulsar programes d'hospitalització a domicili i d'alta precoç per a persones malaltes amb MPOC aguditzada.

Òrgans assessors

Consell Assessor

Format per representants de totes les organitzacions rellevants de la societat catalana que tinguin interès en la salut de les malalties respiratòries (societats científiques, associacions professionals i de pacients, indústria i administracions públiques). El Consell pot exercir les seves funcions en el Ple i en la Comissió Permanent.

Comissió Permanent

El Pla director de malalties de l'aparell respiratori té dues comissions permanents que estan formades per persones designades de comú acord entre el director o directora del Pla corresponent i la Direcció General de Planificació i Avaluació (DGPA), que es consideren adients per la seva expertesa en els diferents camps i àmbits d'actuació de les malalties de l'aparell respiratori. La funció de la Comissió Permanent és estudiar i elaborar les accions i propostes. El director o directora del Pla es reserva la facultat de consultar puntualment persones de confiança amb l'aprovació de la DGPA i d'organitzar els grups de treball específics que consideri necessaris, per tal de desenvolupar tasques concretes.