• Imprimeix

Prioritats 2008-2010

1. Desenvolupar activitats preventives en els pacients amb malalties respiratòries

1.1. Estendre les intervencions per a l'abandonament de l'hàbit tabàquic en els pacients respiratoris.
1.2. Promoure intervencions per incrementar la pràctica d'activitat física en els pacients respiratoris.
1.3. Elaborar un consens sobre les recomanacions per a la vacunació específica indicada en població amb malalties respiratòries.

2. Assolir una espirometria de qualitat

L'infradiagnòstic és un dels problemes més greus en l'entorn clínic i assistencial de les malalties respiratòries, especialment en el cas de l'MPOC. Per abordar aquesta problemàtica, el Pla director de malalties de l'aparell respiratori es planteja assolir els objectius següents:

2.1.Generalitzar la disponibilitat d'una espirometria de qualitat per a tots els clínics i garantir-ne l'accés a tots els pacients.
2.2. Garantir la formació dels professionals que han de realitzar espirometries.
2.3. Crear xarxes territorials entre l'hospital i l'atenció primària per fer efectiu el control de qualitat de les espirometries.

3. Millorar l'atenció del pacient amb agudització greu de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC)

L'agudització greu de l'MPOC té un impacte immediat sobre el pacient (risc de mort) i a mitjà termini (disminució de la qualitat de vida). A més, té un gran impacte sobre el sistema sanitari. Els objectius plantejats per fer front a l'agudització de l'MPOC són els següents:

3.1. Identificar els factors que poden millorar l'atenció a l'agudització greu de l'MPOC en l'àmbit de l'atenció primària.
3.2. Emmarcar aquestes accions en un model d'atenció integrada de l'MPOC per garantir la continuïtat assistencial en els casos d'agudització.
3.3. Fomentar estils de vida saludables en persones malaltes amb MPOC fent una èmfasi especial en el desenvolupament i l'aprofundiment de l'abordatge de la cessació tabàquica en tot tipus de pacient amb malaltia respiratòria.
3.4. Impulsar programes d'atenció domiciliària i d'alta precoç per a persones malaltes amb MPOC aguditzada.

4. Redefinir i establir un model assistencial específic per a la patologia del son

La patologia del son té un impacte notable sobre el sistema sanitari: es calcula que a Catalunya almenys cent pacients nous n'inicien setmanalment el tractament. A més, actualment, tot el seguiment es fa centrat en l'hospital. Per aquests motius, el Pla director de malalties de l'aparell respiratori creu que caldrà dirigir els esforços per tal d'assolir els objectius següents:

4.1. Definir el model de diagnòstic específic per a la patologia del son.
4.2. Establir criteris per tal d'identificar-ne els casos greus.
4.3. Descriure un nou model assistencial basat en els dispositius comunitaris.

5. Elaborar recomanacions per al diagnòstic i seguiment de l'asma (asma infantil, asma laboral i al·lèrgia)

5.1. Crear un grup de treball d'asma.
5.2. Elaborar propostes específiques per millorar el diagnòstic i el procés de derivació en relació a l'asma de l'adult i l'asma infantil.
5.3. Millorar l'educació sanitària dels pacients i la formació dels professionals.

6. Elaborar recomanacions específiques sobre àrees d'actuació concretes

Hi ha un nombre considerable de pacients amb problemes respiratoris que no tenen la magnitud que descriuen els objectius anteriors, però que poden beneficiar-se de recomanacions específiques. En aquest context, el PDMAR, amb altres plans directors i programes del Departament de Salut, resta obert a col·laborar amb tothom en aspectes com:

6.1. La hipertensió pulmonar.
6.2. El diagnòstic ràpid del càncer.
6.3. La fibrosi quística.
6.4. Les malalties neuromusculars amb afectació respiratòria.
6.5. Les teràpies respiratòries a domicili.
6.6. L'al·lèrgia.

Data d'actualització:  02.11.2011