• Imprimeix

Marc de treball

El Pla director de malalties de l'aparell respiratori treballa les malalties respiratòries des d'una perspectiva global, i alhora en fa l'abordatge d'una manera específica i adequada a les necessitats detectades. Es pretén treballar també des de la perspectiva de la integració en el sistema sanitari pel que fa a la prevenció, el diagnòstic i el tractament d'aquest tipus de malalties, per tal que les intervencions siguin coordinades, sinèrgiques i més efectives.

La metodologia de treball implica la participació dels diferents agents i organitzacions que treballen en les diferents estructures que fan l'abordatge de les malalties de l'aparell respiratori. També requereix l'assessorament específic, continuat o puntual, de comissions per al seguiment i la implantació dels projectes.

Per tal d'avançar en la utilització i l'anàlisi de la informació disponible, i amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'atenció sanitària a les malalties de l'aparell respiratori, és necessari fer un recull d'indicadors per avaluar, per exemple, l'evolució de la mortalitat o la supervivència d'aquest grup de malalties. L'elecció dels indicadors de seguiment i avaluació s'ha de basar en els principis d'objectivitat, validesa, sensibilitat, especificitat i consens. En aquest sentit, cal tenir en compte que els sistemes d'informació actuals no permeten obtenir un conjunt exhaustiu d'indicadors. És per aquesta raó que, amb caràcter de progressivitat i factibilitat, s'han d'anar millorant els indicadors existents i se n'han d'incloure d'altres que es consideren necessaris per arribar a disposar d'una bona anàlisi de la situació i evolució de l'atenció a la població amb malalties de l'aparell respiratori a Catalunya i de la resposta assistencial del sistema sanitari català a aquesta població.

Eixos estratègics per a la millora de resultats

Atenció coordinada, integrada i multidisciplinària

Els ciutadans són el centre de l'atenció. L'atenció prestada ha de ser coordinada, integrada i multidisciplinària; per tant, s'han de potenciar accions a tots els nivells assistencials i s'ha de garantir la continuïtat assistencial integrant i coordinant la pràctica dels diferents professionals dels centres, dels nivells assistencials i també dels serveis socials.

Objectivitat, validesa, sensibilitat, especificitat i consens

L'elecció dels indicadors de seguiment i avaluació s'ha de basar en els principis d'objectivitat, validesa, sensibilitat, especificitat i consens. En aquest sentit, cal tenir en compte que els sistemes d'informació actuals no permeten obtenir un conjunt exhaustiu d'indicadors. És per aquesta raó que, amb caràcter progressiu i quan sigui factible, s'han de millorar els indicadors existents i se n'han d'incloure d'altres que es considerin necessaris per arribar a disposar d'una bona anàlisi de la situació i evolució de l'atenció a la població immigrant a Catalunya i de la resposta assistencial del sistema sanitari català a aquesta població.

Eficàcia, sostenibilitat, accessibilitat i flexibilitat

Les accions portades a terme han de ser eficaces i sostenibles i l'assistència prestada ha de ser accessible i, a més, flexible i equitativa territorialment, és a dir, ha de preveure les diferents necessitats i realitats territorials i organitzatives del país. A més, aquesta atenció ha d'afavorir una visió transversal i sectoritzada de tot el sistema sanitari.

Data d'actualització:  02.11.2011