• Imprimeix

Pla director

El Pla director de malalties de l'aparell circulatori (PDMAC) és l'instrument d'informació, estudi i proposta mitjançant el qual el Departament de Salut determina les línies directrius per impulsar, planificar, coordinar i avaluar les actuacions que cal desenvolupar en l'àmbit de la promoció de la salut de les malalties de l'aparell circulatori (malalties cardiovasculars i vasculars cerebrals), la prevenció, el tractament i la rehabilitació, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones afectades.

El PDMAC reparteix els seus objectius, estratègies i prioritats en dos plans: el Pla director de malaltia cerebrovascular i el Pla director de malaltia cardiovascular.

Millorar l’atenció a les malalties de l’aparell circulatori a Catalunya mitjançant la reordenació de recursos i accions de promoció de la salut, prevenció de les malalties, diagnòstic precoç, tractament adequat i rehabilitació, sota una perspectiva territorial, de condició social i de gènere equitativa i sostenible, per tal de reduir el seu impacte sobre la salut de la població.

El PDMAC té el propòsit de contribuir a l’assoliment dels objectius de salut i de reducció de desigualtats que el Pla de salut de Catalunya formula en l’horitzó 2020 relacionats amb les malalties de l’aparell circulatori. En aquest sentit, fa seus els objectius següents:

- Reduir en un 20% la taxa de mortalitat per malalties de l’aparell circulatori (2011-2020)

- Reduir en un 15% la taxa de mortalitat per malalties isquèmiques del cor (2011-2020)

- Reduir en un 10% addicional la taxa de mortalitat per malalties isquèmiques del cor (2016-2020)

- Reduir en un 15% la taxa de mortalitat per ictus (2011-2020)

- Incrementar en un 7% la prevalença de pacients hipertensos atesos a l’atenció primària de salut amb un bon control de la tensió arterial (2016-2020)

El Pla director de malalties de l’aparell circulatori s’organitza en l’estructura següent: la direcció del Pla, en règim de codirecció i el Consell Assessor de Malalties Cerebrovasculars i el Consell Assessor de Malalties Cardiovasculars, en els termes que preveu el Decret 28/2006, de 28 de febrer, pel qual es crea el Pla director de malalties de l’aparell circulatori i el seu Consell Assessor, modificat pel Decret 140/2012, de 30 d’octubre, pel qual es modifiquen els decrets de creació dels plans directors d’oncologia, de malalties de l’aparell circulatori, de salut mental i addiccions i sociosanitari i dels consells assessors respectius, i es deroga el Decret 29/2006, de 28 de febrer, pel qual es crea el Pla director de recerca en ciències de la salut i el seu Consell Assessor.

Data d'actualització:  02.11.2017