Les malalties de l’aparell circulatori es troben entre les primeres causes de mort i són un dels principals reptes de salut de la nostra societat. El Pla director de malalties de l’aparell circulatori (PDMAC) va ser creat l’any 2006 per tal d’aconseguir un abordatge integral d’aquestes malalties, des de la promoció i la prevenció fins a la rehabilitació, tenint en compte els principis d’equitat i de reducció de les desigualtats.